top of page

Všeobecná deklarace zvířecích práv

Vzhledem k tomu, že každý živočich má určitá práva,

že zneuznávání těchto práv a pohrdání jimi vedly a stále člověka

vedou k páchání zločinů na přírodě a na zvířatech,

že to, že lidský druh uznává právo ostatních živočišných druhů

na existenci, je základem pro soužití druhů na zemi,

že genocidy páchá člověk a že hrozí jejich pokračování,

že úcta člověka ke zvířatům souvisí se vzájemnou mezilidskou úctou,

že výchova má již od dětství vést k pozorování a chápání zvířat

a k úctě a lásce vůči nim,  je vydáno následující prohlášení:

Oddíl 1

Všichni živočichové se rodí sobě rovni a mají stejné právo na existenci.

Oddíl 2

 

a) Každý živočich má právo na úctu.

 

b) Člověk coby živočišný druh nesmí porušováním tohoto práva ostatní živočichy vyhlazovat ani

je vykořisťovat;

jeho povinností je využít svých znalostí ve prospěch zvířat.

c) Každý živočich má právo na pozornost, péči

a ochranu ze strany člověka.

Oddíl 3

 

a) Žádné zvíře nebude vystaveno ani špatnému,

ani krutému zacházení.

b) Jestliže je usmrcení zvířete nevyhnutné,

musí být okamžité, bezbolestné a nesmí u něj

vyvolávat úzkost.

Oddíl 4

 

a) Každé zvíře, které patří mezi divoké živočišné druhy,

má právo na život ve svém vlastním přirozeném

prostředí – na souši, ve vzduchu či ve vodě,

a má právo se rozmnožovat.

 

b) Jakékoliv zbavování svobody, byť pro edukativní účely, je s tímto právem v rozporu.

Oddíl 5

 

a) Každé zvíře, které náleží k živočišnému druhu

tradičně žijícímu v okolí člověka, má právo žít

a vyrůstat takovým tempem a v takových životních

a svobodných podmínkách, jež jsou vlastní jeho druhu.

 

b) Jakákoliv úprava tohoto tempa či těchto podmínek stanovená člověkem pro komerční účely

je s tímto právem v rozporu.

Oddíl 6

 

a) Každé zvíře, které si člověk zvolil za společníka,

má právo žít tak dlouho, jak je to pro něj přirozené.

 

b) Opuštění zvířete je činem krutým a ponižujícím.

Oddíl 7

 

Každé pracující zvíře má právo na rozumné

omezení délky a intenzity své práce,

na výživu umožňující regeneraci a na odpočinek.

Oddíl 8

 

a) Pokusy na zvířatech zahrnující fyzické

či psychické utrpení jsou s právy zvířete neslučitelné, i když jde  o pokusy lékařské, vědecké, komerční nebo o jakoukoli jinou

formu pokusu.

 

b) Je nutno využívat a rozvíjet náhradní techniky.

Oddíl 9

 

a) Žádné zvíře nesmí být využíváno

pro zábavu člověka.

 

b) Exhibice zvířat a představení, která využívají zvířata,

se neslučují s důstojností zvířete.

Oddíl 10

 

Jakýkoli čin, který vede k usmrcení zvířete,

aniž by to bylo nezbytně nutné, je vraždou,

to znamená zločinem proti životu.

Oddíl 11

 

a) Jakýkoli čin, jenž vede k usmrcení velkého

počtu  zvířat, je genocidou, to znamená zločinem

proti živočišnému druhu.

 

b) Znečišťování a ničení přirozeného životního

prostředí vede ke genocidě.

Oddíl 12

 

a) S mrtvým zvířetem se má zacházet ohleduplně.

 

b) Kruté scény, jejichž oběťmi jsou zvířata,

mají být zakázány v kinech i v televizi, pokud není

jejich cílem demonstrovat porušování práv zvířete.

Oddíl 13

 

a) Organizace na ochranu zvířat a ohrožených druhů

mají mít zastoupení na vládní úrovni.

 

b) Zvířecí práva má chránit zákon, tak jako

chrání práva člověka.

bottom of page